Aanvragers

 

Voorwaarden voor financiering

Belang van de te voeren procedure
Bij de beoordeling van de aanvragen om steunverlening wordt een aantal algemene criteria gehanteerd. Zo wordt alleen steun verleend ten behoeve van de rechtspositie van vreemdelingen, van immigranten met de Nederlandse nationaliteit of hun nakomelingen waarbij de te verwachten beslissing een groter belang moet dienen dan die van de direct betrokken personen. De statuten vermelden op dit punt dat er een reële kans moet zijn dat de te voeren procedure zal bijdragen tot een versterking, dan wel de voorkoming van een ingrijpende achteruitgang, van de rechtspositie van een aanmerkelijke groep immigranten.

Welke kosten komen in aanmerking?
De stichting verleent alleen steun voor nog niet gemaakte kosten waarvoor geen vergoeding mogelijk is op basis van een wettelijke regeling, voor zover van de betrokkene niet verlangd kan worden dat hij deze kosten voor eigen rekening neemt. Het honorarium van de advocaat van de vreemdeling die optreedt op basis van toevoeging komt niet voor steunverlening in aanmerking. Ook mogen de kosten niet zien op procedures waarvan vaststaat dat deze ook zonder steun uit het fonds gevoerd zullen worden. De steun kan ook worden verleend in de vorm van garantstelling voor een eventuele proceskostenveroordeling.

Aanvragen om toekenning van een bijdrage in de proceskosten dienen per post of email door de vreemdeling of zijn rechtshulpverlener te worden ingediend bij de secretaris van de Stichting en vergezeld te gaan van een gespecificeerde begroting van de kosten en eventuele reeds beschikbare relevante processtukken. De stichting gaat ervan uit dat de aanvragers geen bezwaar hebben tegen het ter beschikking stellen van de (concept-) processtukken. Het bestuur beslist binnen een maand op de aanvraag.

Aanvragen dienen gestuurd te worden naar:
Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten
t.a.v. mr. S. Schuitemaker
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
Email:info@sfri.nl


Sponsors