Over de Stichting

De Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten is op 13 december 1991 opgericht met het doel de rechtspositie van in Nederland verblijvende immigranten te versterken. Deze doelstelling heeft, gelet op de ontwikkelingen binnen het migratierecht in de laatste twee decennia, niet aan belang ingeboet.

De doelstelling van de Stichting FRI wordt op drie manieren nagestreefd:
  1. Door bij te dragen aan de kosten voor gerechtelijke- en buitengerechtelijke procedures.
  2. Door de jaarlijkse uitgave te bevorderen van jurisprudentiebundel Rechtspraak Vreemdelingenrecht (RV).
  3. Door het verrichten van andere werkzaamheden die de doelstellicht van de stichting kunnen bevorderen.
De voornaamste financiële bijdrage aan het startkapitaal van de stichting bestond uit een deel van een eind jaren tachtig verleende eenmalige subsidie om eventuele toekomstige tekorten bij de exploitatie van de jurisprudentiebundel Rechtspraak Vreemdelingen (RV) te dekken. De bundel werd vanaf de jaren zeventig uitgegeven met steun van UAF, Vluchtelingenwerk Nederland en het Nederlands Centrum Buitenlanders, de rechtsvoorganger van FORUM en Stichting Migratierecht Nederland. RV slaagde er echter in de jurisprudentiebundel na 1993 op basis van kostendekkendheid voort te zetten. Daardoor kon een deel van het subsidiegeld ingezet worden om proefprocessen te ondersteunen. Dankzij steun van de Stichting zijn inmiddels vele procedures gevoerd.

Sponsors